start portlet menu bar

Tiểu sử người ứng cử HĐND huyện

Display portlet menu
end portlet menu bar
start portlet menu bar

Tiểu sử người ứng cử HĐND huyện

Display portlet menu
end portlet menu bar
Phổ biến pháp luật

Về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

26/03/2021 04:54
    Màu chữ Cỡ chữ

Cuộc bầu cử đại biểu đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23-5-2021. Đây là cuộc vận động chính trị và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong nhân dân, nhằm lựa chọn, bầu ra những ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp đủ tiêu chuẩn, đại diện ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung về cuộc bầu cử đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện U Minh, Cổng thông tin điện tử Huyện U Minh xin gửi đến quý độc giả tài liệu “Hỏi - đáp về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026”.

Câu 1: Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Đáp: Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân đã được Hiến pháp ghi nhận. Bầu cử là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung và thành lập cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương nói riêng.

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật 23-5-2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, góp phần tích cực vào việc củng cố, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức cùng một ngày trên phạm vi cả nước, trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động, ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn liền với công tác cán bộ, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành; là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 2: Quốc hội (QH) Việt Nam có vị trí, vai trò như thế nào trong bộ máy nhà nước ta? Tại sao nói QH là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân?

Đáp: Trong bộ máy nhà nước ta, QH là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. QH thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

QH là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất bởi vì theo quy định của Hiến pháp, ở nước ta, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Nhân dân là chủ thể của quyền lực nhà nước. QH do nhân dân bầu ra, là cơ quan nhà nước cao nhất thực hiện quyền lực của nhân dân. QH là cơ quyền lực nhà nước cao nhất còn thể hiện ở chức năng của QH. Hiến pháp quy định, QH là cơ quan thực hiện quyền làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp, xây dựng và sửa đổi luật. Bằng việc làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp, QH quy định các vấn đề cơ bản nhất, quan trọng nhất về hình thức và bản chất của Nhà nước; ghi nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; quy định các nội dung cơ bản về chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, bảo vệ Tổ quốc và về tổ chức bộ máy nhà nước. Bằng việc làm luật và sửa đổi luật, QH điều chỉnh các quan hệ xã hội trong từng lĩnh vực của đời sống xã hội. QH là cơ quan có quyền quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. QH thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước. Không một cơ quan nào trong bộ máy nhà nước đứng trên QH trong xem xét, đánh giá việc thi hành Hiến pháp, luật - những văn bản mà chỉ QH mới có quyền ban hành. Các cơ quan do QH thành lập và người giữ các chức vụ do QH bầu, phê chuẩn phải chịu trách nhiệm, báo cáo công tác trước QH và chịu sự giám sát của QH.

QH là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân được thể hiện ở các mặt sau đây:

- Trước hết về cách thức thành lập, QH là cơ quan do cử tri cả nước bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. QH đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân cả nước, được nhân dân tin tưởng ủy thác quyền lực nhà nước, thay mặt nhân dân quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước và chịu trách nhiệm trước nhân dân cả nước.

- Về cơ cấu tổ chức, ĐBQH là yếu tố cơ bản và quan trọng nhất cấu thành QH. ĐBQH là những công dân ưu tú trong mọi lĩnh vực hoạt động của Nhà nước và xã hội, đại diện cho các tầng lớp nhân dân và các dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam. QH là hình ảnh của khối đại đoàn kết toàn dân, là biểu trưng sức mạnh trí tuệ của cả dân tộc Việt Nam.

- Chức năng và nhiệm vụ của QH được quy định toàn diện trên các lĩnh vực: lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, nhằm phục vụ cho lợi ích chung của toàn thể nhân dân.

QP (tổng hợp)

Các tin khác

Trang đầu 12 Trang cuối
start portlet menu bar

Tiểu sử người ứng cử HĐND huyện

Display portlet menu
end portlet menu bar
start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar
start portlet menu bar

Tiểu sử người ứng cử HĐND huyện

Display portlet menu
end portlet menu bar