Phổ biến pháp luật

Việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HÐND được tiến hành theo những nguyên tắc nào? Việc bỏ phiếu được thực hiện như thế nào?

24/04/2021 10:29
    Màu chữ Cỡ chữ

Câu 23: Việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HÐND được tiến hành theo những nguyên tắc nào?

Câu 23: Việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HÐND được tiến hành theo những nguyên tắc nào?

Ðáp: Theo quy định tại Ðiều 7 của Hiến pháp năm 2013 và Ðiều 1 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND, việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

• Nguyên tắc bầu cử phổ thông.

• Nguyên tắc bình đẳng.

• Nguyên tắc bầu cử trực tiếp.

• Nguyên tắc bỏ phiếu kín.

Câu 24: Thế nào là nguyên tắc phổ thông trong bầu cử?

Ðáp: Nguyên tắc bầu cử phổ thông là một trong những nguyên tắc cơ bản của chế  độ bầu cử. Theo nguyên tắc này, mọi công dân, không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HÐND theo quy định của pháp luật (trừ những người bị tước quyền bầu cử theo quy định của pháp luật).

Câu 25: Thế nào là nguyên tắc bình đẳng trong bầu cử?

Ðáp:  Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình cư trú.

   Mỗi người chỉ được ghi tên vào danh sách những người ứng cử ở 1 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội hoặc 1 đơn vị bầu cử đại biểu HÐND thuộc 1 đơn vị hành chính ở cấp tương ứng.

    Mỗi cử tri chỉ được bỏ 1 phiếu bầu đại biểu Quốc hội và 1 phiếu bầu đại biểu HÐND ở mỗi cấp.

   Giá trị phiếu bầu của mọi cử tri như nhau mà không có sự phân biệt.

Câu 26: Thế nào là nguyên tắc bầu cử trực tiếp?

Ðáp: Bầu cử trực tiếp là việc cử tri trực tiếp đi bầu cử, tự bỏ lá phiếu của mình vào hòm phiếu để lựa chọn người đủ tín nhiệm vào cơ quan quyền lực nhà nước.

Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.

Câu 27: Thế nào là nguyên tắc bỏ phiếu kín?

Ðáp: Nguyên tắc bỏ phiếu kín bảo đảm cho cử tri tự do lựa chọn người mình tín nhiệm mà không bị tác động bởi những điều kiện và yếu tố bên ngoài. Theo đó, cử tri bầu ai, không bầu ai đều được bảo đảm bí mật. Cử tri viết phiếu bầu trong khu vực riêng, không ai được xem, kể cả thành viên Tổ bầu cử; không ai được biết và can thiệp vào việc viết phiếu bầu của cử tri. Cử tri tự mình bỏ phiếu vào hòm phiếu.

Câu 28: Việc bỏ phiếu được thực hiện như thế nào?

Đáp: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND quy định về nguyên tắc bỏ phiếu như sau:

- Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu HĐND tương ứng với mỗi cấp HĐND.

- Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay.

- Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên Tổ bầu cử.

- Nếu viết hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác.

- Khi cử tri bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào Thẻ cử tri.

- Mọi người phải tuân theo nội quy phòng bỏ phiếu.

Câu 29: Việc cử tri ghi phiếu bầu cử được thực hiện như thế nào?

Đáp: Tổ bầu cử có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể cử tri cách thức bỏ phiếu. Nếu cử tri không tín nhiệm người ứng cử nào thì gạch ngang cả họ và tên người ứng cử đó (gạch đè lên hàng chữ họ và tên người ứng cử); không khoanh tròn; không được đánh dấu trên phiếu bầu; không được viết thêm, không được ghi tên người ngoài danh sách ứng cử vào phiếu bầu; không bầu quá số đại biểu được ấn định trong phiếu bầu; không để nguyên phiếu bầu đối với phiếu bầu có số dư người ứng cử (không gạch tên người ứng cử nào) hoặc gạch tất cả người ứng cử trong phiếu bầu.

Trường hợp có phiếu gạch chéo, gạch xiên, gạch dọc hoặc gạch ngang nhưng gạch hết họ và tên của người ứng cử thì vẫn được tính là phiếu hợp lệ.

Trường hợp người ứng cử có hai tên (tên khai sinh, tên thường gọi) hoặc có chức vị, pháp danh, pháp hiệu theo tôn giáo, nếu cử tri không tín nhiệm người này, thì cần hướng dẫn cho cử tri gạch tất cả tên khai sinh, tên thường gọi hoặc chức vị, pháp danh, pháp hiệu tôn giáo của ứng cử viên đó. Tuy nhiên, trường hợp cử tri chỉ gạch một dòng tên khai sinh hoặc tên thường gọi; chỉ gạch một dòng tên khai sinh hoặc một dòng có chức vị, pháp danh, pháp hiệu (đối với chức sắc tôn giáo) thì phiếu bầu đó vẫn được tính là hợp lệ.

Trường hợp bên cạnh họ và tên của người ứng cử có cả ngày tháng năm sinh đặt trong ngoặc đơn do có sự giống nhau cả họ, tên và tên đệm, nếu cử tri không tín nhiệm người này thì cần hướng dẫn cho cử tri gạch hết cả họ và tên và ngày tháng năm sinh đặt trong ngoặc đơn. Tuy nhiên, nếu cử tri chỉ gạch họ và tên mà không gạch ngày tháng năm sinh đặt trong ngoặc đơn thì phiếu bầu đó vẫn được tính là hợp lệ.

Nếu cử tri yêu cầu đổi phiếu bầu khác do gạch hỏng, Tổ bầu cử phải thu hồi phiếu gạch hỏng của cử tri, sau đó mới được phát phiếu bầu khác.

Ngoài ra những cử tri có trường hợp đặc biệt về sức khỏe cũng được quy định riêng tại luật này./.

QP (thực hiện)

Các tin khác

Trang đầu 123 Trang cuối
start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar