• 1. Văn phòng HĐND-UBND huyện

  2. Phòng Tài chính Kế hoạch

  3. Phòng Văn hóa Thông tin Thể thao

  4. Phòng Nội vụ

  5. Phòng Kinh tế Hạ tầng

  6. Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn

  7. Phòng Tư pháp

  8. Phòng Y tế

  9. Phòng Dân tộc

  10. Phòng Tài nguyên Môi trường

  11. Phòng Lao động Thương binh Xã hội

  12. Phòng Giáo dục Đào tạo

  13. Thanh tra Nhà nước

 • sơ đồ cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND huyên U Minh

 • Thông tin đang cập nhật....

Trang đầu 1 Trang cuối
start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar