• Tăng trưởng và kinh tế cơ cấu:

    Kinh tế của huyện trong những năm qua tiếp tục tăng trưởng khá toàn diện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tỷ trọng nông - ngư - lâm nghiệp giảm dần, từ 61% (vào năm 2010) xuống còn 53% (vào năm 2015); công nghiệp - xây dựng từ 15,5% tăng lên 20%; dịch vụ từ 23,5% tăng lên 27%; thu nhập bình quân đầu người từ 750 USD tăng lên 1.300 USD. 

  • Giới thiệu về đất và con người U Minh

Trang đầu 1 Trang cuối
start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar