start portlet menu bar

Tiểu sử người ứng cử HĐND huyện

Display portlet menu
end portlet menu bar
start portlet menu bar

Tiểu sử người ứng cử HĐND huyện

Display portlet menu
end portlet menu bar

  • Để giúp cho cán bộ và nhân dân trong huyện có điều kiện tiếp cận những quy định của pháp luật về Luật An ninh mạng. Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật huyện U Minh biên soạn một số câu hỏi và trả lời trên cơ sở quy định của Luật An ninh mạng được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 12/6/2018. Luật có hiệu lực ngày 01/01/2019.

  • Để giúp cho cán bộ và nhân dân trong huyện có điều kiện tiếp cận những quy định của pháp luật về Luật Thủy sản. Hội đồng phối hợp, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật huyện U Minh biên soạn một số câu hỏi và trả lời trên cơ sở quy định của Luật Thủy sản được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 21/11/2017. Luật có hiệu lực ngày 01/01/2019.

  • Để giúp cho cán bộ và nhân dân trong huyện có điều kiện tiếp cận những quy định của pháp luật về Luật Tiếp cận thông tin. Hội đồng phối hợp, công tác phổ biến giáo dục pháp luật huyện U Minh biên soạn một số câu hỏi và trả lời trên cơ sở quy định của Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội khoá XIII thông qua tại kỳ họp lần thứ 11 ngày 6//4/2016,  Luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

  • Để giúp cho cán bộ và nhân dân trong huyện có điều kiện tìm hiểu những quy định của pháp luật về Luật Trưng cầu ý dân, những vấn đề có liên quan trực tiếp đến đời sống hằng ngày. Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật huyện U Minh biên soạn tài liệu hỏi đáp về Luật Trưng cầu ý dân nhằm dễ tiếp cận.

  •          Trong những năm qua, cùng với việc xây dựng và hoàn thành hệ thống pháp luật. Đảng và Nhà nước ta thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, xem đó là một nhiệm vụ quan trọng để pháp luật đi vào thực tiễn, công tác phổ biến giáo dục là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của toàn bộ hệ thống chính trị, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, đó là  giai đoạn đầu của hoạt động thực thi pháp luật. Để từng bước đưa công tác này đi vào nề nếp và hoạt động có hiệu quả, Quốc Hội đã ban hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, đây là cơ sở pháp lý cao nhất đối với công tác này trong thời gian qua. Để triển khai và thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn. Theo đó huyện U Minh thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật gồm 25 đồng chí (05 nữ ).

  • Nhằm tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để giúp cho cán bộ và nhân dân trong huyện có điều kiện tiếp cận với những quy định của Luật Tiếp công dân. Hội đồng phối hợp, công tác phổ biến giáo dục pháp luật huyện U Minh biên soạn một số câu hỏi và đáp án xoay quanh văn bản pháp luật trên, cụ thể như sau:

  • Luật Hôn nhân và gia đình  năm 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa 13, kỳ họp lần thứ 7 thông qua vào ngày 19/6/2014 gồm 9 chương, 133 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.

  • Thông tin đang cập nhật....

Trang đầu 12 Trang cuối
start portlet menu bar

Tiểu sử người ứng cử HĐND huyện

Display portlet menu
end portlet menu bar
start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar
start portlet menu bar

Tiểu sử người ứng cử HĐND huyện

Display portlet menu
end portlet menu bar